Istarski vodovod d.o.o. Buzet

Djelatnost

Glavna djelatnost Istarskog vodovoda temelji se na razvoju tehnologije kondicioniranja vode te njenog transporta do potrošača, s ciljem osiguranja dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode za piće za opskrbu stanovništva na području djelovanja Društva.

Kvaliteta vode

Istarski vodovod d.o.o. Buzet Istarski vodovod d.o.o. Buzet Istarski vodovod d.o.o. Buzet Istarski vodovod d.o.o. Buzet
Kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti vode za piće obavlja Tehnološko-laboratorijska služba prema godišnjem planu uzorkovanja, kojim su određene točke uzorkovanja, učestalost i vrsta analize. Kontrolira se kvaliteta sirove vode na izvorima Sv.Ivan, Gradole, Bulaž i akumulaciji Butoniga, proces kondicioniranja (pročišćavanja), kvaliteta vode nakon pročišćavanja i zdravstvena ispravnost vode za piće u distribucijskoj mreži.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće obuhvaća vodu nakon dezinfekcije, vodu u vodospremama, vodu u razvodnoj mreži i na mjestu potrošnje. Svrha redovitih ispitivanja je dobivanje osnovnih podataka o senzorskoj, fizikalno-kemijskoj i mikrobiološkoj kvaliteti vode za piće, te podataka o učinkovitosti prerade vode za piće.

Svi pokazatelji kvalitete vode i njene zdravstvene ispravnosti određeni su prema "Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće" (NN 47/08). U 2012.g. u laboratoriju Društva analizirano je 4934 uzorka vode.

Paralelno s internim laboratorijem zdravstvenu ispravnost vode za piće prati i Zavod za javno zdravstvo iz Pule na 12 lokacija na distribucijskoj mreži prema županijskom programu.

Monitoring izvorišta sirove vode po Ugovoru radi ovlašteni laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz Zagreba četiri puta godišnje na svim izvorima i akumulaciji.

Zdravstveni nadzor nad vodom za piće provodi i sanitarna inspekcija povremenim uzorkovanjem.

Tvrdoća naše vode

Tvrdoća vode je pokazatelj sadržaja kalcijevih i magnezijevih soli u vodi. Voda je tvrđa ili mekša ovisno o sadržaju iona karbonata i hidrogenkarbonata koji se povezuju s ionima kalcija i magnezija. Tvrdoća se često mjeri u stupnjevima (njemački, francuski i engleski stupnjevi) i ostalim SI jedinicama kao npr. mg CaCO3/l.

Ukupna tvrdoća uključuje karbonatnu i nekarbonatnu tvrdoću, odnosno sve kalcijeve i magnezijeve soli koje su vezane na karbonate i hidrogenkarbonate već i na sulfate, kloride, nitrate i silikate.

Voda se naziva mekom (ima malo otopljenih minerala) ili tvrdom (ima mnogo otopljenih minerala).

Osnovni nivoi tvrdoće vode su izraženi u donjoj tablici

Osnovni nivoi tvrdoće vode su izraženi u donjoj tablici:

  • < 4 °dH - meka voda
  • 4 - 8 °dH - lagano tvrda voda
  • 9 - 18 °dH - umjereno tvrda voda
  • 18 - 25 °dH - tvrda voda
  • > 25 °dH - vrlo tvrda voda

Najčešće se koristi njemački stupanj °nj ili °dH.

Kondicionirana voda iz postrojenja Sv.Ivan (podaci za 2010. god.,min-maks.) = 13,6- 15,4°nj (°dH)

Kondicionirana voda iz postrojenja Gradole (podaci za 2010. god. min-maks.) = 17,6- 20,0°nj (°dH)

Kondicionirana voda iz postrojenja Butoniga (podaci za 2010. god. min-maks.) = 8,7- 14,8°nj (°dH)

Kondicionirana voda iz sustava Sv Ivan i Butoniga spada u kategoriju umjereno tvrde vode, a voda iz sutava Gradole u tvrde vode.

Pregled isporučene vode

Pregled proizvedene i isporučene vode u 2010. godini po mjesecima

Pregled isporučene vode od 1962.

Pregled proizvedene i isporučene vode od 1962. godine

Izvještaj o kvaliteti vode

HACCP

U Istarskom vodovodu 2007. godine uveden je preventivni sustav samokontrole, HACCP sustav, kojega je potvrdila certifikacijska kuća Bureau Veritas. Od tada se redovito održavaju sastanci multidisciplinarnog HACCP tima koji nadzire funkcioniranje sustava i identificira područja njegovog kontinuiranog poboljšanja.

Ovim certifikatom Istarski vodovod, osim što je zadovoljio zakonske propise kojima je regulirana obveza uvođenja HACCP sustava, osigurao je i postizanje visokog stupnja sigurnosti vode za piće. Implementacijom HACCP sustava Istarski vodovod identificirao je kritične kontrolne točke, definirao kritične granice i preventivne mjere u svim fazama tehnoloških procesa proizvodnje i distribucije vode za piće.

U ožujku 2012. godine uspješno je obavljena druga nadzorna posjeta za sustav HACCP i dani su prijedlozi za daljnje mjere poboljšanja rada sustava sve u cilju kontinuirane isporuke zdravstveno ispravne vode za piće. Revizija HACCP sustava od strane Ministarstva zdravlja bila je u lipnju 2012. godine.

© 2011 | Istarski vodovod d.o.o. Buzet, sva prava pridržana | Pravne napomene